top of page

ARİ&KOÇ HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU     

Hukuk Büromuz, büyük çaplı projeler alanında ve Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarında avukatlık görevini icra etmiş  Av. Mehmet Ari tarafından 2014 yılında MG HUKUK BÜROSU adı altında kurulmuştur. Daha sonra  Av.Mehmet ARİ ve  Av.Aslıgül KOÇULU’in katılımıyla  2 ortaklı bir avukatlık ve danışmanlık bürosu halini alarak  ARI&KOÇ HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU olarak adını almıştır.

Hukuk Büromuz, özellikle İcra ve İflas Hukukundan kaynaklı dava ve icra takibi, Bankacılık Hukuku, Ticaret Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku gibi alanlarda uzmanlaşan hizmet yelpazesine sahiptir. Hukuk Büromuz,  şuan itibarı ile 3 avukat, 1 stajyer avukat ve 1 takip asistanından oluşan deneyimli kadroya sahip olmakla beraber, iş potansiyelimizin büyümesine bağlı olarak kadromuza yeni ekip arkadaşları dahil olacak vizyona sahiptir.  

Ofisimiz, konum itibariyle Kadıköy/Kozyatağı’nda bulunmaktadır. Hizmet verdiğimiz müvekillerimiz tarafından talep edilecek tüm hukuki iş ve işlemlere en kısa zamanda ilgilenilmekte ve  geri bildirimde bulunulmaktadır.

 

 

 

A- İCRA VE İFLAS HUKUKU ALANINDAKİ HİZMETLERİMİZ

Ofisimiz, Finansal Kiralama (Leasing) Kuruluşların, Finansman Kuruluşların, Varlık Yönetim Şirketleri ve Factoring Kuruluşların dava (hukuk ve ceza davaları) ve icra işlerini ofis çalışanlarıyla koordineli olarak yürütmektedir.

Ofisimizin kuruluşundan önce çeşitli banka ve varlık yönetimi şirketlerin tüm işlerinin yürütüldüğü ve daha önce bünyelerinde bulunulan hukuk bürolarında da ofis avukatlarımız tarafından takip edilmiş olması nedeniyle bu konularda da yüksek bir tecrübeye sahiptir. Bunlara bağlı olarak ayrıca;

a- « Rehinin Paraya Çevrilmesi » , « İpoteğin Paraya Çevrilmesi » ne yönelik icra takipleri ile diğer ilamlı ve ilamsız icra takipleri başlatmak ve sürdürmek;

b- Bu icra takiplerine bağlı olarak araç ve gayrimenkullerin icra yoluyla yapılan her türlü satış işlemlerini yürütmek, icra satışlarına yönelik ihalelere katılmak;

c- İhtiyat-i Haciz, İhtiyat-i Tedbir, Tasarrufun iptali, İhalenin feshi, İtirazın iptali ve İtirazın kaldırılması… vs. gibi hukuk davalarını yürütmek;

d- İİK ‘da ele alınan « mal kaçırma », « taahhüdün ihlali », « Ticari şirketlerin (yöneticilerin)  ticareti terk ile ilgili birimlere bildirilmemesi, Finansal Kiralamaya konu olan malların teslim edilmemesi nedeniyle güveni kötüye kullanma… vs. gibi ceza davaları tarafımızca yürütülmektedir.

 

B- BORÇLAR HUKUKU ve SÖZLEŞMELER HUKUKUNA İLİŞKİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ 

a- Şirketlerin gerek Türkiye’de gerekse de şirketlerin faaliyetleri doğrultusunda yurtdışında akdedilebilecek lokal ve uluslararası nitelikteki başta İşbirliği, İnşaat Sözleşmeleri, İhale Dökümanları, Tedarik Sözleşmeleri, Hizmet Sözleşmeleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın akdedilecek diğer tip Sözleşmelerin hazırlanması veya revize edilmesi ve gerekli olması halinde sözleşme gerek Türkiye’de gerekse de yurtdışında sözleşme müzakerelerine katılım sağlanmasına,

b- Şirketlerin veya bağlı şirket ya da iştiraklerin tarafı olduğu ya da olacağı bilumum Sözleşmelerin incelenmesi neticesinde başta Borçlar Hukuku ilişkilerine yönelik hukuki görüş raporlarının hazırlanması,

c- Yabancılık unsuru taşıyan ticari sözleşmelerin Türk Hukuku yönünden değerlendirilmesi ve bu hususlarda hukuki görüş sunulması, Türk Hukukunun emredici hükümlerine uygun olarak değişiklikler yapılması,

d- Sözleşme serbestisi uyarınca, emredici hükümlerle farklı şekillerde düzenlenmediği sürece, talep üzerine iş stratejilerine uygun yeni anlaşma tipleri yaratılması,

e- Borçlar Hukuku ve Sözleşmeler Hukukunda kaynaklanacak muhtelif ihtilafların varlığı halinde, ilgili ihtilaflara ilişkin hukuki değerlendirilmelerinin yapılması ve bu değerlemeler neticesinde, hukuki görüş ve raporların hazırlanması, gibi hizmetler sunmak.

C- TİCARET HUKUKU VE ŞİRKETLER HUKUKUNA İLİŞKİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ,

a- Yabancı yatırımlarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere; Ticaret Hukuku kapsamında; Ortak Girişim Sözleşmeleri, Hisse Devir Sözleşmeleri, Pay Sahipliği Sözleşmeleri, Oy Sözleşmeleri gibi özellikli sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi, konu hakkında hukuki bilgi notlarının sunulması;

b- Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşuna ilişkin tüm işlemlerin takip edilmesi, Ana Sözleşme başta olmak üzere ilgili tüm evrakın hazırlanması;

c- Şirket Ortaklar Kurulu kararlarının hazırlanması, Ortaklar Kurulu kararlarının tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi;

d- Şirketlerin gelecek talep doğrultusunda Ortaklar Kurulu Toplantılarına katılınması, kararların hazırlanması ve gerektiğinde şirketlerin Ortaklar Kuruluna danışmanlık hizmetinin sunulması;

e- Şirketlerin imza sirkülerinin yenilenmesi ve ihtiyaç duyulması halinde gerekli değişikliklerinin yapılması ve tescil işlemlerinin yapılması;

f- Şirket Ana Sözleşmesi değişikliklerinin yapılması;

g- Ticaret Sicil Memurluğu ve bağlı bulunan Ticaret Odası ve diğer Meslek Odası kuruluşları nezdinde gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması;

h- Dış ticaret, ithalat ve ihracat mevzuatına uygun sözleşmelerin hazırlanması, söz konusu mevzuat uyarınca gerekli olan tüm iş ve işlemlerin takip edilmesi, bu kapsamda hukuki görüş raporlarının hazırlanması;                                                                                                                              

D- İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

a- Şirketlerin çalışanları ile aralarında çıkan uyuşmazlıklar için İş Hukukunun uygulanması bakımından hukuki görüş sunulması,

b- İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile ilgili hukuki bilgi notlarının hazırlanması,

c- Şirketlerin çalışanları ile imzalayacağı Hizmet Sözleşmelerinin hazırlanması ya da var olan Hizmet veya İş Sözleşmelerinin Şirketlerin İnsan Kaynakları Bölümü yada yetkilisi başta olmak üzere koordineli olarak ihtiyaçlar dahilinde revize edilmesi,

d- Müşteri’nin çalışanlarıyla imzalayacağı Gizlilik Sözleşmesi, Ahlaki Değerler Sözleşmesi vb. Sözleşmeler ile ilgili İşyeri Yönetmeliklerinin hazırlanması,

e- Yabancı çalışanın istihdam edilmesinde kullanılacak istihdam sözleşmelerinde Türk İş Kanunu’nun emredici hükümlerine uygun olarak hazırlanması ya da ihtiyaç olması halinde revize edilmesi, gibi hizmetler sunmak.

 

E- FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNA İLİŞKİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

a-Türk Patent Enstitüsü nezdinde Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlara ilişkin gerekli tescil, lisans, devir ve sair işlemlerin gerçekleştirilmesi,

b- Avrupa Patent Ofisi nezdinde Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlara ilişkin gerekli tescil, lisans, devir ve sair işlemlerin gerçekleştirilmesi,

c- Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım Hakkının devrine ilişkin Devir Sözleşmeleri, Know-How, Lisans, Telif Hakkı, Franchise ve Royalty Sözleşmelerinin tanzimi ve incelenmesi,

d- Marka, telif hakkı ve sair fikri mülkiyet haklarına tecavüz hallerine ilişkin davalar ile ilgili hukuki görüş bildirilmesi, söz konusu davalara ilişkin dokümanların tanzimi ve davaların takibi, ihtiyati tedbir ve tespit kararlarının aldırılması için gerekli müracaatların yapılması, gibi hizmetler sunmak.

 

F-  GAYRİMENKUL HUKUKUNA İLİŞKİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

a- Şirketlere ait taşınmazların satışı veya kiralanması veya teminat amacıyla üzerine ipotek tesis edilmesi işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

b- Vakıf malları, gaip  olan kişilere ait malların vakıflara geçiş işlem süreçleri, vakıflara geçmiş taşınmaz malların akibet takibi, kiralama, devir, satış vs.işlemler.

c- Gayrimüslimlerin ve yabancı uyruklu vatandaşların ülkemizde bulunan ve kendilerine miras kalan gayrimenkullerin tespiti ve adlarına tescili.

d- Şirketler adına satın alınacak gayrimenkullere ilişkin Tapu Kadastro Müdürlüğü nezdinde tapu kayıtları başta olmak üzere inceleme yapılması, ihtiyaç duyulması halinde Belediye, İmar İşleri Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü nezdinde incelemelerin yapılması ve ilgili incelemeler neticesinde ilgili taşınmazın mevcut durumu (mülkiyet, varsa tapu kayıtları üzerindeki sınırlayıcı haklar sahipleri, gayrimenkulün vasfı) ve/veya taşınmaza ilişkin tapu kaydının beyanlar ve şerhler kısmında yer alan veya almakta olan takyidatlara ilişkin Durum Tespit Raporlarının hazırlanması, gibi hizmetler sunmak. 

 

G - ARAÇ SATIŞ VE TESCİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMETLERİMİZ

İcradan ihaleye çıkarılmış veya çıkarılacak araçların ya da araçların rutin alım-satımlarında gerekli hukuki danışmanlık sunmak ve tescil işlemlerinde gerekli işlemleri yürütmek; ihalelere katılmak vs. hizmetler sunmak.

 

H- DAHA ÖNCE VEYA HALIHAZIRDA HİZMET VERDİĞİMİZ ŞİRKET VE KURUMLAR   

  DAHA ÖNCE HİZMET SUNULANLAR:

 1. Mercedes - Benz Finansman Türk A.Ş.

 2. VFS Finansman A.Ş. (Volvo Grubu)

 3. CAT Finansal Kiralama A.Ş.

 4. TEB Finansal Kiralama A.Ş.

 5. Girişim Varlık Yönetim A.Ş.

 6. Efes Varlık Yönetimi A.Ş.

 7. TEB Factoring A.Ş.

 8. CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.

 9. Berk Konfeksiyon Tİc. Ltd. Şti.

 10. Global Ulaştırma Tic. LTD. Şti

      HALEN HİZMET VERDİĞİMİZ ŞİRKETLER:

 1. İSTANBUL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.  (İGDAŞ)

 2. ÖRNEK TABAN VE AYAKKABICILIK TİC. LTD. ŞTİ.

 3. CENT EĞİTİM TESİSLERİ A.Ş. (CENT KOLEJİ)

 4. KCS GRUP

 5. VERA CAM

 6. AKYIL FTNES KULÜP SPOR HİZM. İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

 7. SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

 8. UBA İNTERNATİONAL ORG.HİZM. LTD.ŞTİ.

 9. DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.

 10. .VE ÇEŞİTLİ ŞAHIS DOSYALARI

WhatsApp Image 2022-04-03 at 15.23.50.jpeg

Av. Mehmet ARİ

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM TARİHİ :              1980

DOĞUM YERİ :                   Diyarbakır

EĞİTİM BİLGİLERİ :          Dicle Ünv. Hukuk Fakültesi

MESLEKİ DENEYİM :       Avukat – 15 Yıl

İLETİŞİM NUMARASI :   0533 2027245

E - POSTA :                          av.mari2012@gmail.com

a.jpg

Av. Aslıgül KOÇULU

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM TARİHİ :             1981

DOĞUM YERİ :                   Kars

EĞİTİM BİLGİLERİ :          Maltepe Üniv. Hukuk Fakültesi

MESLEKİ DENEYİM :      Avukat – 11 Yıl

İLETİŞİM NUMARASI:   0531 3605186

E - POSTA :                          koculuasligul@gmail.com

Fiyat Teklifi Alın

Avukatlık hizmetleri ile ilgili ihtiyaçlarınız için aşağıdaki bilgileri doldurmanız halinde en kısa sürede sizinle irtibat kuracağız.

bottom of page